DATE PERSONALE:
NUMELE: POPOVICIU
PRENUMELE: GABRIELA-ARGENTINA

E-mail: gpopoviciu@uoradea.ro

CURRICULUM  VITAE

1. Nume:  POPOVICIU

2. Prenume:  GABRIELA

3. Studii:

Instituţia

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Oradea

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice

Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

1986-1990

oct.1993-febr.1997

mar.-iun.1999

febr.-sept.2002

Grade sau diplome obţinute

(specializarea obţinută)

Diplomă de bacalaureat (Filologie-Istorie)

Diplomă de licenţă (Ştiinţe Juridice)

Atestat (Modul de pregătire psiho-pedagogică şi metodică)

Diplomă de studii postuniversitare de specializare (Drept Internaţional)

4. Titlul ştiinţific: Doctor în: Ştiinţa Mediului

5. Experienţa profesională:

Perioada:

1994-1996

1998-2000

2000-2004

2004 -

Locul:

Oradea

Oradea

Oradea

Oradea

Instituţia:

Liceul Teoretic „Traian Vuia”

Universitatea din Oradea

Universitatea din Oradea

Universitatea din Oradea

Funcţia:

Profesor suplinitor

Preparator

Asistent

Şef lucrări

Descriere:

Predare cursuri la specializări postliceale

Activităţi didactice: seminarii

Activităţi didactice: seminarii

Activităţi didactice: cursuri şi seminarii

6. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, Lector.

7. Vechime la locul de muncă actual: 19 ani.

8. Brevete  de invenţii: -

9. Lucrări publicate (nr.total): 30.

10. Membru al asociaţiilor profesionale:

            1. IWWG (International Waste Working Group) – Italia

            2. BENA (Balkan Environmental Association), Thessaloniki, Greece

11. Limbi străine cunoscute:

            1. Lb. Engleză – scris, citit, vorbit – bine.

12. Alte competenţe:

- Operare PC şi IT;

- Organizare, colaborare, comunicare, interacţiune colegială;

- Aptitudinea de a îndruma studenţi la diferite manifestări ştiinţifice;

- Aptitudinea de a lucra în parteneriat;

- Aptitudini de lucru în echipă dobândite în cadrul activităţilor de cercetare.

13. Specializări şi calificări:

            1. Specializare postuniversitară în „Drept Internaţional” – 2002 – Diplomă (Fac. de Drept Bucureşti);

2. Specializare de formare profesională în  domeniul „Managementul cercetării ştiinţifice şi Managementul universitar” – 2004 – Diplomă (Fac. de Med. şi Farmacie „Iuliu Haţeganu” Cluj Napoca);

            3. Specializare postuniversitară în „Geo-turism şi amenajare teritorială” – 2006 – Certificat (Universitatea din Ljubljana, Slovenia).

            4. Specializare de formare profesională în domeniul „Applied Environmental and Regulatory Economics” – sept. 2009 – Diplomă (Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio ONLUS, „International Summer School in Applied Environmental and Regulatory Economics”, Torino, Italia).

5. Specializare de formare profesională pentru „Manager de Proiect” – febr.-martie 2010 – Certificat de absolvire nr. 280 din 17.03.2010 – organizat de SC ROMARKETING SRL Oradea; nr. ore 105 (25 – teoretice; 80 - practice).

14. Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:

1. Contract PHARE/2004 cu Universitatea din Debrecen, Ungaria (PHARE Project, code HU 2002/000.627.03-13: „Formatter’s preparation for using of integrated management systems”) (val. 252.796 HUF)

membru

2004

2.Contract CNCSIS/2005: „Cercetări pentru îmbunătăţirea agrotehnicii terenurilor arabile în partea din NV României în vederea realizării unui sistem de agricultură durabilă”

membru

2005

3. Contract PHARE CBC cu Universitatea din Debrecen, Ungaria („Protecţia eficientă şi sigură a plantelor în U.E.”)

membru

2006

4. Proiect M.E.C. – „Laborator de cercetare a factorilor de risc pentru agricultură, silvicultură şi mediul înconjurător”, val. 2.541 RON

membru

2006

5.Proiect CEEX – „Studiul factorilor de risc pentru sistemele de agricultură”, val. 1.490 RON

membru

2006

6. Proiect CNCSIS, val. 3.600 RON

membru

2006

7. Proiect AGRAR, val. 100.000 RON

membru

2006

8. Proiect Leonardo da Vinci PL95193/S/2005

beneficiar

2006

9.Contract PHARE CBC 2004 România-Ungaria, Pecica (AR, RO) – Battonya (HU), „Dezvoltarea afacerilor transfrontaliere a producătorilor agricoli”, Nr. contract RO 2004/016-940-01.01.01.13.

lector

2007

10. Contract nr. 140 (sept.’07-2009) –  „Studiu de impact: Complex Benzinărie şi Fast Food. Evaluare terenuri şi clădiri pentru vânzare”, val. 20.000 lei.

membru

2007-2009

11. Contr. Nr. 143 din 2007 – „Expertizare terenuri, clădiri şi planuri de amplasament pe teritoriul comunei Borod” – Contract cu Primăria Borod, jud. Bihor (val. 35.000 lei, adică 10.295 Euro);

membru

2007-2009

15. Alte menţiuni (premii, distincţii etc.): -

16. Prezentarea activităţilor didactice anterioare:

            - În calitate de preparator universitar, activitatea didactică a fost cea aferentă acestei funcţii didactice, ceea ce înseamnă că am susţinut activităţi didactice legate de orele de seminar la disciplina de Drept şi legislaţie agrară, Facultatea de Protecţia Mediului, pe care m-am titularizat prin concurs în anul 1998.

            - Ca asistent universitar, am avut aproximativ aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi ca funcţia anterioară, în sensul că norma didactică se compunea din orele de seminar pe care le aveam conform cu statele de funcţiuni aferente. Pe lângă aceste responsabilităţi însă, mai aveam şi activitate cu caracter administrativ, la nivelul catedrei în care activam.

 Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

                   Data completării:                                                                                               Semnătura,

                       06.X.2010                                                                                        lect. univ.dr. Gabriela Popoviciu

LISTA LUCRARI